سیستم یکپارچه مالی شاخص

بدون تردید مديريت يک سازمان، کارخانه و يا هر مجموعه ای که از بخش های مختلف تشکيل شده، فرايندی پيچيده و کاملاً تخصصی می باشد . يکی از مهمترين ابزاری که قادر خواهد بود فرايند مديريت سازمان را بهبود و سرعت بخشد، استفاده از سيستم های نرم افزاری يکپارچه می باشد . در اين گونه سيستم ها، علاوه بر اينکه از بسياری دوباره کاري ها و انجام کارهای زائد جلوگيری می شود، تمامی واحد ها قابليت کنترل صحت عمليات انجام شده توسط ساير واحد ها را دارا می باشند، به طوريکه هر واحد نتيجه عمليات انجام شده توسط خود را جهت تکميل و يا تاييد در اختيار واحد بعدی قرار می دهد . بديهی است در صورتيکه اطلاعات مذکور صحيح نباشند به واحد قبلی جهت اصلاح عودت داده خواهند شد . بروز بودن اطلاعات و گزارشات، تعريف سطوح دسترسی کاربران، استفاده همزمان کاربران به تعداد نامحدود در بستر شبکه داخلی يا اينترنت و ... از جمله سایر قابلیت ها و مزايای سيستم های يکپارچه می باشد.