حسابداری مالی

نرم افزار حسابداری مالی شرکت کارا گستر شاخص قابليت استفاده هم به صورت مستقل (صدور سند دستی) و هم يکپارچه (صدور سند دستی و اتوماتيک) با ساير نرم افزار های سيستم را داراست. اين نرم افزار از نظر سطوح حسابداری، شش سطحی بوده و از امکان تعريف تفصيل به صورت شناور برخوردار است. زمانيکه نرم افزار حسابداری مالی به صورت يکپارچه در سيستم مورد استفاده قرار می گيرد، کليه اسناد صادره در ساير نرم افزار ها (انبار، فروش، خزانه داری و ...) به صورت اتوماتيک، جهت تاييد نهایی، وارد اين نرم افزار می شوند و پس از بررسی توسط واحد حسابداری سند نهایی صادر خواهد شد و يا در صورت وجود اشکالات به واحد صادر کننده عودت داده خواهد شد. از جمله قابليت های اين نرم افزار وجود امکان "مرور حساب ها" می باشد که امکان اخذ هرنوع گزارش از هر سطحی (گروه، کل، معين و ...) را فراهم می آورد. در زير به مهمترين امکانات نرم افزار اشاره شده است:


 • طبقه بندی حسابها تا شش سطح ( گروه، کل، معين و سه سطح تفصيل)
 • امکان ارتباط حساب های معین به تفصیل، تفصیل به ریز تفصیل و ریز تفصیل به سطح آخر جهت جلوگیری از انتخاب حساب اشتباه در حین صدور سند حسابداری
 • تعیین ماهیت حساب های کل و معین ( بدهکار طی دوره، بدهکار پایان دوره و ... ) و کنترل ماهیت حساب ها در حین صدور سند حسابداری
 • امکان صدور انواع اسناد از قبیل یادداشت (ذخیره موقت سند حتی در صورت مغایرت بدهکار و بستانکار)، سند عمومی، افتتاحیه و ... و سایر انواع قابل تعریف توسط کاربر
 • امکان تعیین وضعیت اسناد صادره (سند موقت، بررسی شده، دائمی)
 • امکان تشخیص و تفکیک اسناد حسابداری صادره از سایر زیر سیستم ها از قبیل اسناد حسابداری صادره از زیر سیستم انبار، خزانه داری و ...
 • ثبت اطلاعات پیگیری برای آرتیکل های اسناد حسابداری شامل تعداد، شماره و تاریخ پیگیری
 • تعیین بازه های انواع کد های تفصیل
 • امکان صدور سند حسابداری جدید بر مبنای اسناد صادره قبلی جهت سهولت و سرعت در صدور اسناد
 • تعریف و طبقه بندی حساب های تفصیل در قالب اشخاص، شرکتها، کالا، مراکز هزینه، پروژه ها، اعتبارات اسناد، حساب های بانکی و ...
 • امکان جستجوی اسناد بر اساس اطلاعات رویه سند (تاریخ صدور، کاربر صادر کننده، نوع سند، وضعیت سند ...) یا آرتیکل های سند (مبلغ بدهکار یا بستانکار، حساب کل و معین و ...، شماره، تاریخ و تعداد پیگیری و ...)
 • بستن حسابهای موقت به صورت اتوماتیک طی یک یا چند سند
 • صدور سند حسابداری تعدیل ماهیت پایان دوره بصورت اتوماتیک (اصلاح حساب های با مانده خلاف ماهیت بدهکار یا بستانکار) در پایان دوره و ابتدای دوره سال مالی جدید
 • صدور اتوماتیک اسناد افتتاحیه و اختتامیه
 • سهولت کنترل مانده حسابهای اشخاص، شرکتها، پرسنل، هزینه ها و .... و مشاهده مانده حسابها در معین های مختلف با استفاده از گزارش مرور حسابها
 • امکان اخذ گزارشات مربوط به تسهیم هزينه ها ( به تفکيک مواد مصرفی، دستمزد، سربار و استهلاک ) به مراکز هزينه، دواير خدماتی، واحدهای توليد، اداری و ....
 • تهیه اسناد خلاصه ماهانه در سطح کل و معين در مقاطع زمانی مختلف جهت تحریر دفاتر قانونی
 • امکان گروه بندی حساب های تفصیل بصورت درختواره و اخذ گزارشات به تفکیک گروه های تفصیل
 • ثبت و تفکیک کاربران صادر کننده، اصلاح کننده و ... اسناد حسابداری
 • تعیین بازه های انواع کد های تفصیل
 • افزودن ضمائم به اسناد حسابداری
 • ثبت اسناد با استفاده از شماره سند و شماره عطف
 • اخذ گزارشات در سال های مالی مختلف بدون نیاز به تغییر سال مالی و در بازه چند سال مالی
 • چاپ دسته جمعی اسناد حسابداری
 • تنظیمات پانوشت (امضاهای مجاز) اسناد حسابداری
 • قابلیت تنظیم نحوه چاپ اسناد حسابداری از نظر نحوه نمایش حساب ها، ترتیب چاپ ردیف های سند (به ترتیب حساب ها، به ترتیب نحوه صدور، به ترتیب مبالغ بدهکار، بستانکار) و ...

تصاویر محیط نرم افزار

 • همه
 • این زیر سیستم
 • هیچکدام