حقوق و دستمزد

تنوع روش های محاسبه و تعدد عوامل تاثيرگذار بر محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان باعث شده است که محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان يکی از پيچيده ترين فرايند های هر سازمان محسوب گردد. بنابراين وجود يک سيستم نرم افزاری که قادر باشد در حداقل زمان محاسبات پيچيده ای نظير اين را انجام دهد اجتناب ناپذير است. در سازمان های مختلف اعم از دولتی و خصوصی ، روش های مختلفی برای محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان وجود دارد. لذا نرم افزار حقوق دستمزد شرکت کارا گستر شاخص با توجه به رويکرد های دولتی و خصوصی به گونه ای طراحی شده که پاسخگوی هر نوع سليقه ای در روش های محاسبه باشد. در زير به مهمترين امکانات نرم افزار اشاره شده است :


 • امکان تعریف پرسنل و ثبت و نگهداری مدارک کارگزینی بصورت تصاویر اسکن شده
 • تعریف انواع مرخصی پرسنل و قوانین مربوط به انواع مرخصی
 • استقرار مانده های مرخصی و ثبت درخواست های مرخصی پرسنل ، محاسبه مانده مرخصی کارکنان و انتقال به سال بعد
 • تعریف و تخصیص بیمه های تکمیلی پرسنل
 • ثبت احکام و قراردادهای پرسنل
 • تعریف عوامل مزایا و کسورات و سایر انواع عوامل قابل محاسبه در حقوق پرسنل
 • امکان فرمول نویسی برای تمام عوامل حقوق
 • تعریف وام و سایر انواع کسورات قسط بندی شده ، تاثیر در حقوق ماهانه پرسنل و نمایش مانده های وام و سایر کسورات قسط بندی شده
 • امکان تعیین عدم تاثیر وام و کسورات قسط بندی شده در ماه های معین سال
 • محاسبه مالیات بر حقوق و تعدیل ماهانه
 • صدور سند حسابداری ماهانه حقوق بصورت خودکار
 • تعیین نحوه صدور سند حسابداری حقوق از نظر حساب های معین و تفصیل مربوط به تک تک عوامل حقوق (بدون تفصیل ، تفصیل پرسنل ، مراکز هزینه و...)
 • محاسبه مبلغ عیدی و ذخیره سنوات بصورت ماهانه و تعدیل مبالغ در صورت افزایش حقوق
 • صدور سند حسابداری ماهانه عیدی و ذخیره سنوات
 • امکان بازخرید مرخصی پرسنل و صدور خودکار سند حسابداری
 • پرداخت عیدی و ذخیره سنوات و... و صدور خودکار سند حسابداری
 • تعریف صندوق های ذخیره کارکنان ، تعیین مبلغ هر سهم ، تعداد سهم کارکنان ، موجودی ذخیره کارکنان و...

تصاویر محیط نرم افزار

 • همه
 • این زیر سیستم
 • هیچکدام