اعضا و همکاران شاخص

داود ولیپور

مدیر عامل و مدیر پروژه

آقای داود ولیپور (کارشناس رشته مهندسی نرم افزار) در سمت مدیر عامل و مدیر پروژه های نرم افزاری و برنامه نویس

حجت کاظمی

رئیس هیئت مدیره

آقای حجت کاظمی (کارشناس ارشد رشته مهندسی نرم افزار) در سمت رئیس هیئت مدیره و سرپرست تیم برنامه نویسی و برنامه نویس

سعید ولیپور

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای سعید ولیپور (کارشناس الکترونیک) نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر پروژه های سخت افزاری

سعید شیخ بگلو

مشاور

آقای سعید شیخ بگلو (کارشناس ارشد حسابداری) در سمت مشاور و تحلیلگر سیستم های مالی

محمد حسین رضایی

مدیر پروژه

آقای محمد حسین رضایی (کارشناس رشته مهندسی نرم افزار) مدیر پروژه و برنامه نویس

پریسا علیزاده

مسئول پشتیبانی

خانم پریسا علیزاده (کارشناس رشته مهندسی نرم افزار) مسئول پشتیبانی سیستم ها و برنامه نویس

ندا عبدالرحیمی

تحلیلگر داده ها

خانم ندا عبدالرحیمی (کارشناس رشته مهندسی نرم افزار و کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم) تحلیلگر داده ها و کارشناس اشکال ‌زدایی نرم افزار