عنوان زیر سیستمقیمت (ریال)
حسابداری مالی40،000،000
انبار و حسابداری انبار75،000،000
فروش و حسابداری فروش75،000،000
دریافت و پرداخت65،000،000
کارگزینی، حقوق و دستمزد80،000،000
اموال و دارائی های ثابت70،000،000
تامین و تدارکات70،000،000
اطلاعات پایه مهندسی50،000،000
اتوماسیون تولید80،000،000
بهای تمام شده130،000،000
تعمیر و نگهداری ماشین آلات60،000،000
مدیریت ارتباط با مشتریان60،000،000
حراست30،000،000
داشبورد مدیریتی60،000،000
فایل بان50،000،000
شاخص همراه90،000،000
ارسال گزراش های الکترونیکی30،000،000
ارسال پیامک25،000،000
عنوانقیمت (ریال)
کاربر اولرایگان
هر کاربر اضافی25،000،000
عنوانقیمت (ریال)
نصب تک کاربره7،500،000
نصب تحت شبکه15،000،000

  هزینه های نصب

  هزینه های کاربران

  قیمت زیر سیستم ها