حسابداری مالی

معرفی زیر سیستم حسابداری مالی شاخص

list item image

کدینگ حسابداری

در نرم افزار حسابداری مالی شاخص امکان صدور اسناد حسابداری در 6 سطح (3 سطح تفصیل) فراهم شده است. گروه های حساب، حساب های کل و حساب های معین منطبق با استاندارد های رایج و نشریات سازمان حسابرسی و آخرین استاندارد های تهیه صورت های مالی بصورت پیش فرش در سیستم تعبیه شده است. بدیهی است در زمان استقرار سیستم تنظیم و تعریف مجدد این حساب ها نیز به سلیقه خریدار امکانپذیر می باشد.
تعریف سایر سطوح حساب ها یعنی حساب های تفصیل نیز در 3 سطح شامل اشخاص حقیقی و حقوقی، حساب های بانکی، کالا، مراکز هزینه، پروژه ها، اعتبارات اسنادی و سایر انواع تفصیل و بصورت شناور امکانپذیر می باشد.

list item image

ارتباط حساب ها

با توجه به شناور بودن حساب های تفصیل جهت پرهیز از اشتباه و کنترل بیشتر عملیات صدور سند، می توانید تک تک حساب های تفصیل را به معین های مورد نظر خود ارتباط دهید تا سیستم در زمان ذخیره اسناد از صدور آرتیکل های اشتباه جلوگیری کند.

list item image

گروه بندی حساب ها

در نرم افزار حسابداری مالی شاخص می توانید به سلیقه خود گروه های مختلف اسناد را تعریف کرده و در زمان صدور سند و یا بعداً اسناد صادره شده توسط سایر کاربران را گروه بندی کنید و در نهایت در زمان گزارش گیری از این گروه ها استفاده کرده و مانده و یا گردش حساب ها را به تفکیک گروه های اسناد از پیش تعریف شده تهیه نمائید.

list item image

ثبت اطلاعات پیگیری

درصورت لزوم می توانید برای آرتیکل های اسناد حسابداری اطلاعات پیگیری شامل شماره پیگیری، تاریخ پیگیری و تعداد پیگیری ثبت کنید.

list item image

ادغام، تغییر و مرتب سازی شماره های اسناد

در نرم افزار حسابداری مالی شاخص قادر خواهید بود قبل از چاپ رویه های اسناد، چند سند را با همدیگر ادغام کرده، شماره های اسناد را تغییر داده و یا بصورت دسته جمعی و با استفاده از تاریخ صدور مرتب سازی کنید.

list item image

وضعیت اسناد

در این نرم افزار اسناد حسابداری در زمان صدور در وضعیت "موقت" می باشند. جهت کنترل های بیشتر و جلوگیری از تغییرات عمدی یا سهوی اسناد می توانید به ترتیب وضعیت آنها را "بررسی شده" و یا "دائمی" نمائید.

list item image

عملیات پایان دوره

در پایان دوره مالی می توانید عملیات بستن حساب های موقت را در یک یا چند مرحله تعریف و بصورت خودکار سند(های) حسابداری" بستن حساب" را صادر کنید.
در پایان دوره مالی از سیستم بخواهید تا حساب های خلاف ماهیت پایان دوره را مشخص و در صورت نیاز بصورت خودکار برای شما "سند حساب های خلاف ماهیت پایان دوره" برای سال مالی خاتمه یافته و همینطور "سند حساب های خلاف ماهیت ابتدای دوره" برای سال مالی جاری صادر کند.
در نهایت از سیستم بخواهید "سند اختتامیه" و "سند افتتاحیه" را بصورت خودکار صادر کند.

list item image

اسناد خلاصه ماهانه

با استفاده از نرم افزار حسابداری مالی شاخص اسناد خلاصه ماهانه کل و معین صادر کرده و برای تحریر دفاتر از گزارش های دفاتر کل و معین و دفاتر روزنامه کل و معین استفاده کنید.

list item image

گزارش گیری

این نرم افزار شامل گزارش هایی از قبیل تراز های آزمایشی برای کلیه سطوح، گزارش دفاتر حسابداری، گزارش حساب های خلاف ماهیت، گزارش مانده کلیه سطح حساب ها به تفکیک ماه، گزارش مقایسه مانده پایان دوره کلیه حساب ها به تفکیک سال، گزارش مرور حساب ها، گزارش گردش حساب، گزارش گردش حساب ها به تفکیک زیر سیستم ها و … می باشد.

گالری تصاویر