نرم افزار های یکپارچه مالی

بدون تردید مديريت يک سازمان، کارخانه و يا هر مجموعه ای که از بخش های مختلف تشکيل شده است، فرايندی پيچيده و کاملاً تخصصی می باشد. يکی از مهمترين ابزاری که قادر خواهد بود فرايند مديريت سازمان را بهبود و سرعت بخشد، استفاده از سيستم های نرم افزاری يکپارچه مالی و مدیریتی می باشد. 
بطور کلی سیستم های یکپارچه مالی و مدیریتی با متحد کردن عملیات های بخش های مختلف سازمان با یکدیگر و منسجم سازی اطلاعات و پرهیز از ایجاد سیستم های اطلاعاتی جزیره ای، موجب کاهش خطاهای انسانی، تسریع در امور، افزایش کنترل و نظارت بر گردش کار و اطلاعات و مهم تر از همه نگاه جامع به داده های سیستم و اخذ گزارشات جامع و تحلیلی از سیستم می گردند...
ادامه مطلب

خدمات