اطلاعات پایه مهندسی

معرفی زیر سیستم اطلاعات پایه مهندسی

list item image

فرمول های تولید کالا

• در این زیر سیستم می توانید برای هر محصول و یا نیمه ساخته چندین فرمول جداگانه تعریف کرده و یا با توجه به تغییرات در ساختار مواد تشکیل دهنده فرمول های تولید، برای هر فرمول نیز چند نسخه جداگانه ایجاد کنید.
• فرمول های تعریف شده برای نیمه ساخته ها را در ساختار نیمه ساخته و یا محصولات دیگر مورد استفاده قرار داده و اقدام به تجزیه فرمول هر محصول کرده و برای آن درخت محصول ایجاد کنید.

list item image

ضمائم و مستندات فنی

فایل ها و مستندات مورد نیاز مربوط به هر محصول یا نیمه ساخته را به فرمول آن محصول اختصاص داده و در مواقع لزوم به راحتی به مستندات محصولات دسترسی داشته باشید.

list item image

گزارش گیری

• برای یک یا گروهی از نیمه ساخته یا محصول گزارش مواد بری و یا نیمه ساخته بری تهیه کنید.
• کد های نیمه ساخته و یا محصول را از طریق فایل اکسل جذب رم افزار نموده و برای لیست کالای خود گزارش مواد بری و یا نیمه ساخته بری محاسبه کنید.
• ساختار مواد و نیمه ساخته های تشکیل دهنده محصولات را به صورت درختی مشاهده کنید.
• کدام مواد یا نیمه ساخته در کدام نیمه ساخته و یا محصول به کار گرفته شده است را جستجو کنید.

گالری تصاویر