بهای تمام شده

معرفی زیر سیستم بهای تمام شده

list item image

بهای تمام شده واقعی

• عناوین هزینه های تبدیل را به تفکیک نوع هزینه اعم از دستمزد و سربار تعریف کنید.
• مبلغ هزینه های دستمزد و سربار را از زیر سیستم حسابداری بصورت خودکار واکشی و جذب زیر سیستم بهای تمام شده کنید.
• مبنای تسهیم هزینه در مراکز هزینه را در دو مرحله شامل "مبنای تسهیم دوسویه هزینه ها" و "مبنای تسهیم هزینه دوایر خدماتی به تولید" تعریف کنید.
• عملیات تسهیم هزینه را مطابق بند قبل در 2 مرحله انجام داده و برای هر مرحله بصورت خودکار سند حسابداری صادر کنید.
• گردش کالای طی دوره اعم از موجودی ابتدای دوره نیمه ساخته ها، مقدار و نرخ واقعی مصرف مواد، مقدار دریافت از تولید و … را از سیستم انبار بصورت خودکار واکشی و وارد زیر سیستم بهای تمام شده کنید.
• زمانبری نیمه ساخته و محصولات را در مراکز هزینه تعریف کنید.
• نرخ دستمزد و سربار در مراکز هزینه را محاسبه کنید.
• زمانبری دستمزد و سربار را محاسبه کرده و انحراف کارایی دستمزد و سربار را در مراکز هزینه محاسبه کنید.
• مواد بری و نیمه ساخته بری را محاسبه کرده و انحراف مصرف مواد و نیمه ساخته را محاسبه کنید.
• بعد از اتمام محاسبات فوق بهای تمام شده نیمه ساخته ها و محصولات با توجه به ساختار درخت محصولات موسسه شما محاسبه و گزارشات تحلیلی محاسبات در اختیار شما خواهد بود.

list item image

بهای تمام شده پیش بینی

• لیست محصولات مورد پیش بینی وارد سیستم کنید.
• نرخ پیش بینی مواد را وارد سیستم کنید.
• نرخ پیش بینی دستمزد و سربار در مراکز هزینه تولیدی را وارد سیستم کنید.
• مواد بری و زمانبری محصولات و نیمه ساخته ها را محاسبه کنید.
• بعد از اتمام محاسبات فوق بهای تمام شده پیش بینی نیمه ساخته ها و محصولات با توجه به ساختار درخت محصولات موسسه شما محاسبه و گزارشات تحلیلی محاسبات در اختیار شما خواهد بود.

گالری تصاویر