نسخه 1.25.3.12

• كنترل تداخل ساعت و تاريخ شروع و پايان ثبت عملكرد هاي توليد
• عدم صدور برگه كار براي دستورات با وضعيت خاتمه يافته و يا توقف توليد
• حذف صفحه خالي در گزارش چاپي برگه هاي كار

نسخه 1.25.3.11

• امكان تخصيص كد تفصيل خودكار همزمان با تعريف اشخاص و شركت ها و يا بصورت خودكار
• امكان ثبت شماره صياد چك صادره در زمان صدور چك
• پشتيباني از قرارداد هاي پيمانكاري و ارسال صورتحساب با الگوي قرارداد پيمانكاري به سامانه موديان
• قابليت هاي جديد براي ثبت تراكنش هاي درگاه هاي بانكي (POS) و تسويه درگاه هاي بانكي
• امكان درج كد حساب تفصيل پيشفرض براي كارمزد خدمات بانكي در فرم اطلاعات تكميلي حساب هاي بانكي
• نمايش فيلد هاي جديد شامل مشخصات مشتري و اطلاعات قرارداد در چاپ متني قرارداد هاي فروش