اموال و دارائیهای ثابت

معرفی زیر سیستم اموال و دارائی های ثابت

list item image

کدینگ اموال

در نرم افزار شاخص اموال در 2 مرحله شامل طبقه اموال و هر طبقه نیز شامل گروه های اموال قابل تعریف می باشند که سرشماره کد هر یک از اموال از کد طبقه و گروه تبعیت خواهد کرد. ضمنا برای هر از گروه های اموال قانون استهلاک بایستی مشخص شده باشد. همچین در زمان گروهبندی اموال مشخص می کنید کهدام یک از این گروه ها بایستی از طریق خرید های انباری ایجاد شوند و یا اینکه برای ایجاد آنها اقدام به خرید مستقیم خواهد شد.

list item image

تعریف مشخصات اموال

در این نرم افزار می توانید برای هر یک از گروه های اموال مشخه هایی تعریف کرده و بعد از تعریف اموال در گروه های مربوطه اقدام به تعریف مشخصات دقیق هر یک از اموال نمائید.

list item image

ایجاد اموال

در نرم افزار شاخص اموال را می توانید به یکی از روش های زیر ایجاد کنید:
استقرار اموال
ایجاد اموال از طریق خرید مستقیم
ایجاد اموال از طریق خرید های انباری
ایجاد اموال از طریق ساخت
ایجاد اموال از طریق تجزیه سایر اموال

list item image

نقل و انتقال و جابجایی اموال

در نرم افزار شاخص می توانید محل استقرار اموال را مشخص و یا تغییر دهید. جمع دار اموال را تغییر داده، اموال را تحویل پرسنل داده و یا از ایشان تحویل بگیرید.

list item image

ردگیری اموال خارج از موسسه

در صورت نیاز به خروج اموال از مووسه به دلایلی از قبیل تعمیرات و یا بکارگیری اموال در خارج از موسسه اسناد لازم برای خروج اموال از موسسه گنجانده شده است. در این عملیات دلایل خروج اموال از موسسه و همینطور زمان پیش بینی برگشت اموال نیز جهت پیگیری های بعدی و … قابل ثبت می باشند.

list item image

سایر عملیات

در زیر سیستم اموال شاخص می توانید هزین های مربو به تعمیرات اساسی اموال را ثبت و سند حسابداری مربوطه بصورت خودکار صادر کنید.
اموال را بفروش رسانده و بصورت خودکار با توجه به قیمت فروش اموال و ارزش دفتری اموال آرتیکل های حسابداری مربوطه از جمله سود یا زیان ناشی از فروش اموال را صادر کنید..
در پایان هر ماه و یا دوره مالی استهلاک اموال را محسابه کرده و سند حسابداری آن را بصورت خودکار صادر نمائید.

گالری تصاویر