مهلت ( بخشودگی صد درصد) ارسال لیست مالیات حقوق فروردین و اردیبهشت ماه سال 1403

پیرو بخشنامه شماره 12296 مورخه 1403/02/30 و تغییرات در سامانه ارسال فهرست حقوق و دستمزد مهلت ارسال لیست فروردین ماه تا تاریخ 16 تیر 1403 و همچنین لیست اردیبهشت ماه تا تاریخ 23 تیر 1403 تمدید گردید.
ادامه مطلب